Skorzystaj z 5% rabatu!

Zarezerwuj wypoczynek na naszej stronie.

Regulamin hotelowy

Dyrekcja Hotelu Palazzo Rosso doceni Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który służyć ma zapewnieniu bezpieczeństwa oraz spokoju podczas pobytu wszystkich Gości. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Palazzo Rosso***, ul. Gołębia 6, 61-834 Poznań.

§1

Hotel świadczy usługi zgodne ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję.

§2

Hotel ma obowiązek zapewnić:
1. Pełny nieskrępowany wypoczynek Gości
2. Bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu.
3. Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu.
4. Sprzątanie pokoju oraz wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
5. Sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

§3

Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
1. Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.
2. Budzenie o wyznaczonej godzinie.
3. Przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu.
4. Przechowywanie bagażu. Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

§3

Na życzenie Gościa hotel świadczy odpłatnie następujące usługi:

1. Usługi pralnicze
2. Zamówienia kwiatów/wina do pokoju
3. Room service
4. Usługi pocztowe
5. Fax
6. Transfer lotniskowy lub w inne wybrane miejsca
7. Organizacja szkoleń i imprez okolicznościowych
8. Wynajem sali konferencyjnej
9. Inne, po uzgodnieniu z personelem. Personel hotelu dołoży możliwych starań, by sprostać wszelkim Państwa potrzebom prywatnym i biznesowym powstałym podczas pobytu w Poznaniu.

§5

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 12.00.
3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

§6

1. Opłata za pobyt w Hotelu, pobierana jest w dniu przyjazdu podczas meldunku.
2. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania pobytu, Hotel nie zwraca opłaty za pobyt. Zwrotowi podlega jedynie opłata za wyżywienie.

§7

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
2. Zatrzymanie pokoju po godz. 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.

§8

1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
2. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 6:00 do godz. 22:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej do pokoju Gościa hotelowego, według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania
3. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy w godz. 22:00 do godz. 6:00
4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gości lub funkcjonowanie hotelu.
5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Hotelu.
6. W przypadku wyrządzenia szkód na rzecz hotelu celowo lub pod wpływem środków odurzających, hotel ma prawo obciążyć Gościa równowartością kosztów poniesionych na rzecz przywrócenia rzeczy do stanu pierwotnego.

§9

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
2. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu lub utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę samochodu pozostawionego w pobliżu hotelu.
4. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z ustaleniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1964 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady (Dz. U. z 1965 r., Nr 1, pozycja 2) z późniejszymi zmianami.
5. Hotel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości lub dużych kwot pieniędzy.

§10

1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
3. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Jeżeli którykolwiek
z pracowników hotelu dowiedzie, że gość hotelowy pali wyroby tytoniowe
w budynku lub powoduje inne źródła dymu lub ognia, hotel ma prawo do nałożenia kary za łamanie zasad w wysokości grzywny Straży Pożarnej za bezzasadny dojazd alarmowy na wezwanie aktywowanej czujki alarmu przeciwpożarowego.

§11

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres przez Gościa wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
2. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
3. Za zagubienie karty chip do zamka hotelowego pobierana jest opłata 30 zł netto, a klucza metalowego 200 zł netto.

Dyrekcja Hotelu Palazzo Rosso
Poznań, obowiązuje od 01 lutego 2016r.